Reaktif Güç Veri Kayıt Sistemi - RGVK Ek-C

TEİAŞ, reaktif güç destek hizmetinin sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi amacıyla bu hizmeti sunan üretim tesislerinden aşağıda belirtilen verileri istemeye yetkilidir.

Üretici, reaktif güç destek hizmetinin izlenmesi için TEİAŞ tarafından belirlenen verileri, ölçüldüğü zaman bilgisiyle birlikte, kayıt altına alınma ve raporlanma amacına yönelik hizmetler için, TEİAŞ’ın belirleyeceği biçimde sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda, TEİAŞ tarafından belirlenen veriler, anlaşma konusu yan hizmetlerin sağlandığı süre boyunca kesintisiz olarak, ölçülüp kayıt altına alınacaktır. Bu verilerin ve raporların sağlanması için ihtiyaç duyulacak her türlü gerekli cihaz, teçhizat, donanım ve yazılım Üretici tarafından seçilecek ve kurulacaktır. Kurulum için gerekli her türlü araç-gereç, kablaj ve montaj işleri yine Üretici tarafından sağlanacaktır.

Üretici, Primer frekans kontrolü ve Sekonder frekans kontrolüne ek olarak, reaktif güç destek hizmetine ilişkin olarak kaydedilecek verileri (aktif çıkış gücü, reaktif çıkış gücü (generatör terminali), bara gerilimi bara gerilim set değeri, generatör terminal gerilimi), TEİAŞ tarafından aksi belirtilmedikçe;  dakikada en az 1 veri olacak şekilde ölçecek ve ölçüldüğü zaman bilgisiyle birlikte kayıt altına alacaktır. Üretici, reaktif güç destek hizmetine ilişkin olarak en az aşağıdaki tabloda yer alan verileri, belirtildiği şekilde kayıt altına alacaktır.

S/N

Sinyal Adı

Örnekleme Süresi

1

Bara gerilimi (kV)

0 ... 60saniye

2

Ünitenin aktif çıkış gücü (MW)

0 ... 60 saniye 

3

Ünitenin reaktif çıkış gücü (genaratör terminali) (MVar)

0 ... 60 saniye

4

Ünitenin genaratör terminal gerilimi (kV)

0 ... 60 saniye

5

Ünitenin yükseltici trafo sonrası, bağlantı noktasındaki reaktif gücü

0 ... 60 saniye

6

Bara gerilim set değeri

0 ... 60 saniye